fax2email.co.il

עדכון אחרון: 1 ספטמבר 2010

הסכם תנאי שימוש

הצהרת פרטיות

 

הסכם תנאי שימוש

 

1. כללי

הסכם זה מגדיר את תנאי השימוש בשרות Fax 2 Email, קבלת פקסים ישירות לתיבת הדואר האלקטרוני האישית (להלן: "השרות") אותו מספקת IPT (להלן: "החברה") עם המשתמש בשירות או גולש באתר בלבד ואף אם אינו מנוי לשרות (להלן: "הלקוח"). בנוסף לכל המסמכים והתנאים המופיעים באתר www.fax2email.co.il (להלן: "האתר") אשר אותם החברה מחדשת מעת לעת לרבות תנאי השימוש בשרות, מגוון השירותים, הצהרת פרטיות, מחירים, תנאי תשלום ועוד. כל אלה יחדיו ממצים את מלוא ההסכמות בין הצדדים (להלן: "ההסכם") ומבטל כל הסכמה קודמת לעניין השרות. לצורך הסכם זה "שרות" כולל כל השרותים שהחברה מספקת או עתידה לספק ובעצם השימוש בשרות הלקוח מאשר את הסכמתו לכל תנאי ההסכם, במצטבר.

כמשתמש בשרות, מוענקת ללקוח רשות גישה ושימוש בשרות (להלן: "רשות השימוש"). רשות השימוש מוגבלת וניתנת לביטול על ידי החברה. רשות השימוש אינה בלעדית ללקוח ואינה ניתנת להעברה על ידי הלקוח. רשות השימוש ניתנת למימוש על ידי הלקוח אך ורק בהתאם לאמור בתנאי השימוש ובכפוף להם. החברה רשאית להפסיק את הרשות בכל עת ומכל סיבה שהיא. למען הסר ספק, למעט רשות השימוש בשרות אין ללקוח ולא תהיה כל זכות ו/או דרישה ו/או טענה בקשר עם השרותים, החברה, הציוד והתשתיות שלה.

2. התחברות לשירות

ההתחברות לשירות אפשרית בדרך הבאה:

הלקוח יקבל מאת החברה מספר פקס וירטואלי (להלן: "המספר") אשר ישמש את הלקוח לקבלת הודעות הפקסימיליה אשר ישלחו אל הלקוח ויועברו ישירות לתא הדואר הפרטי אותו הגדיר הלקוח במערכת. מובהר בזאת כי המספר אשר ניתן ללקוח בעת רכישת השרות יעודי לצורך שרות זה בלבד ובסיום ההסכם מסיבה כלשהיא, הלקוח מתחייב לחדול מלעשות כל שימוש במספר, לרבות אך לא רק, פרסומו ומסירתו לצד ג'. כמו כן הלקוח מתחייב לעשות ככל האפשר על מנת שיחדלו להתקשר עבורו למספר זה. עם הפסקת המנוי מסיבה כל שהיא, המספר עובר תקופת צינון בת שלושה (3) חודשים (להלן: "תקופת הצינון") שלאחריה חוזר המספר לשימוש בידי לקוחות חדשים, הלקוח מצהיר כי מבין את ההשלכות הטבעיות של שימוש חוזר במספרים ומוותר על כל טענה עתידית כנגד ו/או כתוצאה מההשלכות כאמור.

3. אחסון הודעות

כאשר המנוי פעיל, החברה תאחסן בממשק האתר את ההודעות שמתקבלות במספרו של הלקוח למשך 30 יום, ללא תשלום נוסף. מובהר בזאת כי החברה רשאית לשנות את התנאים וההגבלות בדבר אחסון ההודעות וזאת ביחס לכמות ההודעות לאחסון לרבות ביטול ההגבלה, שינוי משך זמן האחסון, כמות אחסון הודעות בו זמנית והגבלה על מקום המוקצה ללקוח לשמירת ההודעות בשרת של החברה. מובהר בזאת ומוסכם על הלקוח כי החברה לא תהיה אחראית בשום דרך שהיא במקרה של אי אחסון ו/או מחיקה של הודעה וכן כל תקלה תקשורתית שתשפיע על טיב האחסון ו/או שלמות ההודעה ו/או העברת במערכת.

4. אחריות הלקוח

האתר אינו בוחן את התכנים המועברים ולפיכך הלקוח אחראי בלעדית לתוכן המועבר על ידו דרך השרתים והחברה רק מבצעת טכנית את התמסורת ואינה אחראית לעצם שליחת, קבלת או תוכנה של ההודעה.

הלקוח מסכים לא להשתמש בשרות למטרות בלתי חוקיות, אלא לפי תנאי השימוש הנאות המקובלים ברשת האינטרנט, חוק הבזק וכל דין אחר הנוגע לפעילות על פי הסכם זה ובין היתר בהתאם להוראות והגבלות להלן:(1). אסורה חדירה או ניסיון לביצוע חדירה בלתי מורשית ו/או שלא כדין לחומר מחשב. (2) שימוש ו/או ניטור בלתי חוקי ו/או בלתי מורשה במידע ו/או בתנועת מידע במערכות ו/או ברשתות מחשבים. (3) שיבוש ו/או הפרעה למערכות ו/או למחשבים אחרים, לרבות מניעה של אספקת שירותים ללקוחות ו/או מחשבים; בכלל זה, שליחה תעבורה בכמויות גדולות היוצרת עומסים בלתי סבירים על מערכות ו/או לקוחות אחרים. (4) העברת נגיף מחשב ו/או כל תוכנה העלולה לגרום נזק למחשבים אחרים. (5) ביצוע כל פעולה בניגוד להוראות חוק המחשבים (התשנ"ה-1995) (6) הפרת זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, סימני שרות וסודות מסחר או זכויות פרסום או פרטיות של צד שלישי כלשהו. (7) אין להשתמש בשרות לצורך העברת הודעות מבזות, הודעות המפרות את צנעת הפרט, המכילות תוכן מגונה, או מידע בלתי חוקי לרבות מסרים שיש בהם משום הטרדה, הוצאת דיבה, גנאי, איום, פגיע ברגשות ציבור, כל מסר פוגעני או אסור אחר. (8) אין להעביר מסרים שיש בהם הסטה לטרור, לביצוע עבירה, לאלימות או גזענות ו/או כל פעילות בלתי חוקית,פלילית ו/או אזרחית.

למרות הרצון שלנו לחסוך נייר ומשאבים טבעיים, הפצה של פרסום בדיוור ישיר מוסדרת בחקיקה ומחייבת עמידה בתנאים מסוימים, על כן, הלקוח מתחייב שלא להשתמש בשרות לצורך משלוח ו/או הפצה של הודעות דואר אלקטרוני בלתי רצויות, ו/או הודעות שמשלוחן מעורר תלונות מצד אלו המקבלים אותן או בניגוד לקוד ההתנהגות המקובל באינטרנט, לרבות הפצת דואר ו/או פקס "זבל", ספאם ו/או פניה בדיוור ישיר ללקוחות החברה ו/או לצד ג' כלשהו.

הלקוח מקבל על עצמו לבדוק את כל הדינים הנוגעים לפעילותו, אך בקבלת השרות הוא מאשר כי הודע לו כי כל פרסום לנמען אשר לא נתן הסכמה מפורשת לכך, הינו בניגוד להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – ,1981 ולדינים אחרים. במקרה שניתנה הסכמה כאמור יש לאפשר לכל נמען אפשרות סבירה ונגישה לחזור בו מההסכמה בכל שלב הכל לפי הוראות החוק.

מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר, מובהר בזאת, כי בכל מקרה שהלקוח יעשה שימוש בשירות באופן שלדעת החברה עלול לגרום להפרעה לשירותים שהיא מספקת ללקוחות אחרים ו/או המהווה עוולה אזרחית או עבירה פלילית ו/או באופן המקיים חשד כי הלקוח פועל באופן הנוגד את התנאים המפורטים בהסכם או בכל דין, תהא החברה רשאית, אך לא חייבת, לנתק או להגביל את שירותיה ללקוח ללא הודעה מוקדמת.

הלקוח חייב (1) להחזיק ולשלם בעד כל הציוד ובעד שרותים הניתנים על ידי צדדים שלישיים (כגון: תשתית, ספק האינטרנט ושרותי תיבת הדואר האלקטרוני) בכדי שיוכל להשתמש בשרות. (2) לשמור בסודיות את שם המשתמש, הסיסמה וכל הנתונים הרלוונטיים של החשבון בכדי למנוע שימוש בלתי מורשה בשרות. הובהר ללקוח כי שימוש בסיסמת הלקוח ייראה כשימוש על ידי הלקוח עצמו, אף אם בפועל השימוש נעשה על ידי אחר, עקב חשיפת סיסמתו בניגוד להנחיות דלעיל.(3) לדאוג לעמוד בכל התשלומים הנובעים משימוש בשרות כולל שימוש בלתי מורשה ובכפוף לכך להודיע במיידי לחברה על שימוש בלתי מורשה ולנקוט פעולה כדי למנוע שימוש לא מורשה בעתיד.

הלקוח ישא במלוא האחריות וישפה את החברה מיד עם קבלת דרישה לעשות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה (לרבות הוצאות משפטיות) אשר יגרמו לה ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה משימוש שעשה ו/או שנעשה דרכו ו/או שנעשה דרך סיסמאותיו בשרות, לרבות בגין נזקים ישירים ו/או עקיפים ו/או הפסדים ו/או הוצאות שנגרמו בעקבות הפרת הוראה מהוראות ההסכם שיועברו ללקוח מהחברה מעת לעת.

 

5. קישורים לאתר

הלקוח רשאי לספק קישורים אך ורק לדף הבית של האתר ובתנאי ש: (1) אינו מסיר, מעלים, מטשטש או מסתיר בכל אופן שהוא כל חלק של דף הבית של האתר. (2) יודיע לחברה על רצונו לבצע קישור כזה בדואר אלקטרוני לפחות 15 יום לפני ביצוע קישור כזה. (3) יפסיק את הקישור ברגע שהחברה תורה לו לעשות כן. (4) הקישור לא ייצור רושם כי קיים כל קשר בין האתר המקשר והאתר.

בכדי ליצור קישורים לחלק מסוים של האתר, יש להפנות בקשה לחברה בדואר אלקטרוני. בתשובתה, החברה תודיע אם יש ללקוח רשות לעשות כן ובאילו תנאים. רק לאחר שתודיע לחברה ללקוח בדואר אלקטרוני כי התקיימו התנאים שנדרשו מהלקוח על ידי החברה, והתנאים בוצעו לשביעות רצונה, יהיה רשאי הלקוח לבצע את הקישור כאמור.

6. הגבלת אחריות

בהתחשב באופיו של השירות, הלקוח מצהיר כי ידוע לו ומוסכם עליו, כי השרות מעצם טבעו נתון להפסקות ו/או הפרעות וכי החברה אינה מתחייבת לספק את השרות (לרבות גישה לאתר) באופן רציף וללא כל הפרעות, החברה או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל השמטה, טעות ו/או שיבוש של הודעה כלשהי והשימוש בשרות הוא על אחריותו של הלקוח בלבד. בנוסף, הלקוח מצהיר כי ידוע לו ומוסכם עליו, כי מתן שירותיה של החברה תלוי בקבלת רשיונות והיתרים מתאימים לפי כל דין וכן תלוי בגורמים שאינם בשליטתה. החברה לא תישא בכל חבות או אחריות כלשהיא אם מכל סיבה שהיא השירות יחדל, יופסק או יופרע באופן זמני או קבוע עקב אי קבלת או חידוש או ביטול רשיונות והיתרים או עקב שיבושים טכניים למיניהם ו/או מחדלי גופים אחרים שאינם בשליטתה לרבות חברת חשמל, בזק וכיו"ב. החברה תחדש את השרות מיד לכשיתאפשר הדבר לאחר הסרת המכשול כאמור.

תנאי יסודי לקיומו של הסכם זה הוא הסכמת הלקוח כי החברה לא תהא אחראית בשום מקרה, לפי הסכם זה ו/או על פי שום דין לכל נזק אשר יגרם לצד ג' כלשהו עקב מעשיה או מחדליה בביצוע הסכם זה. מוסכם במפורש וכתנאי יסודי ברכישת השרות, כי כל נזק ישיר או עקיף, לרבות אובדן הכנסה, רווחים, ו/או מידע מכל סוג כתוצאה מהשימוש בשרות ו/או בהעדר יכולת להשתמש בשרות, אינה נתונה לאחריות החברה, ורכישת השרות נעשית בתנאים יסודיים אלה. בלי לגרוע מהאמור בכל מקום, היה והחברה תימצא אחראית כלפי הלקוח, אחריותה כלפי הלקוח או כלפי צד ג' לא תעלה על הסכום ששילם הלקוח בגין תקופת המינוי האחרונה, והלקוח מתחייב לשפות ו/או לפצות את החברה בגין כל סכום כספי שייפסק נגד החברה אם עקב תביעת הלקוח ו/או תביעת צד ג' מעבר לסכום הנ"ל.

7. פרסומות וחסויות

האתר יכול שיכלול פרסומות או חסויות וכן יכול שישלח הודעות ועדכונים, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים מידי צדדים שלישיים ("פרסומות"). המפרסמים ונותני החסות אחראים לפרסומת ולתכניהן ולעמידתם בהוראות כל דין. החברה אינה אחראית בכל דרך שהיא לפרסומות ותכניהן, לרבות חוקיותם, נכונותם, אמינותם, דיוקם, שלמותם, תאימותם, עדכונותם, משמעויותיהם והשלכותיהם ואינה יכולה לפקח על איכות הפרסומים ו/או מהותם. כל הסתמכות על ההודעות, פרסומות וההפניות לתכנים בצד שלישי, תעשה על אחריותו הבלעדית של הלקוח ובכפוף לפטור האתר מכל אחריות לכך.

8. תקופת ההסכם

לנוחיות הלקוח החברה מציעה תקופות מנוי שונות, החל מתקופה של חודש 1 עד לתקופה של 24 חודשים. בחירת תקופת ההתקשרות היא בידי הלקוח והתשלום נעשה מראש, על כל התקופה. אי שימוש בשרות אינו פוטר מחובת התשלום ואינו מקנה ללקוח כל זכות לקבלת החזרי כספים ו/או זיכוי בכל דרך אחרת.

הלקוח זכאי, בכל מקרה של ביטול השרות תוך 14 ימים מיום הזמנה, מכל סיבה שהיא, להחזר כספי מלא. את בקשת הביטול יש להעביר בכתב, לכתובת care@fax2email.co.il.

במקרה בו החברה תפסיק לספק את השרות מכל מסיבה שהיא וכתוצאה מכך תופסק אספקת השרות ללקוח, החברה מתחייבת להחזיר ללקוח את החלק היחסי עבור תקופת השרות ששולמה ע"י הלקוח ולא נוצלה כתוצאה מהפסקת אספקת השרות כאמור.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל חיבורו של לקוח באתר במקרה שהלקוח הפר תנאי הסכם זה או כל הוראת דין, אם זה על ידי מחיקת פרטיו ממאגר הנתונים או ע"י מניעת כניסתו למערכת ובדרכים חוקיות אחרות שעומדות לרשותה.

9. המחאת זכויות/חיובים

החברה תהא רשאית לקיים את התחייבויותיה על פי הסכם זה גם באמצעות אחרים לרבות קבלני משנה וכן תהא רשאית להמחות את חיוביה ו/או זכויותיה לפיו לצד' ג' כלשהו ובלבד שלא תפגענה זכויות הלקוח לפיו. הלקוח לא יהיה רשאי להסב ו/או להמחות זכויות ו/או התחייבויות לפי הסכם זה לצד ג' כלשהו אלא אם ניתנה לכך הסכמתה של החברה בכתב ומראש.

10. סמכות שיפוט

הדין החל על הסכם זה וכל הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד, ולא יחול כל דין אחר. סמכות השיפוט הבלעדית בכל דבר ועניין שיתעורר בקשר עם הסכם זה וביצועו תהא לבית המשפט המוסמך בתל-אביב בלבד כמקום שיפוט ייחודי, ולאף בית משפט אחר לא תהא כל סמכות לדון בעניין כאמור.

 

 

הצהרת פרטיות

 

IPT (להלן:"החברה") מכבדת את פרטיות לקוחותיה וגולשי האתר www.fax2email.co.il גם אלו שאינם מנויים לשרות כלשהו (להלן: "הלקוח"), על כן החברה נותנת הצהרה זו בעניין פרטיות מקוונת על מנת שהלקוח יהיה מודע למדיניות ולשיטות החברה בתחום הפרטיות, ואודות האפשרויות העומדות בפני כל לקוח בעת השימוש בשרות וכל הנוגע להתנהלות החברה לגבי איסוף מידע באתר ודרכי השימוש בו. המשך השימוש באתר ו/או בשירות מהווה את הסכמת הלקוח למדיניות המפורטת במסמך זה.

 

1. כללי

החברה לא תעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידי לקוח אלא בהתאם להוראות כל דין ולרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, בהתאם להסכמות ואישורים הניתנים על ידי הלקוח בהסכם "תנאי השימוש באתר".

 

2. אבטחת אמצעי תשלום

אמצעי תשלום לצורך הסכם זה הינו פרטי כרטיס האשראי. מידע זה משמש לצורך מימוש העסקה בלבד ומוגן על ידי החברה באמצעים טכנולוגיים המתקדמים ביותר העומדים לרשותה, ובטכנולוגיות אבטחה משוכללות אשר מיועדות ליצור אמינות, ואף דואגת החברה לעדכן את מערך אבטחת המידע מעת לעת תוך שאיפה לתת מענה לשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בתחום. כאשר המערכת אוספת או משדרת מידע רגיש זה, אנו משתמשים בהצפנה בשיטת Secure Sockets Layer‏‏ (SSL) כדי לספק הגנה נוספת. הדפדפן מציין את הפעלת SSL על ידי הצגת מפתח שלם או מנעול סגור בתחתית חלון הדפדפן. המידע אינו מועבר לכל גורם למעט עובדי החברה בעלי הרשאה מתאימה ולחברות האשראי, לצורך ביצוע התשלום. אנו שומרים רשומה של המידע בדבר החיוב לצורך ניהול חשבונות, למטרות שירות לקוחות, במטרה לאפשר ללקוח גישה להיסטוריית הרכישות כעבור זמן ולהגנה מפני הונאות ו/או שימוש לרעה.

 

3. צור קשר

המידע על דרכי יצירת הקשר עם החברה הממוקם בדף "צור קשר", מאפשר יצירת קשר ישיר עם החברה לגבי כל בקשה, שאלה, הצעה ו/או תלונה של לקוח. אנו קוראים כל הודעה שמתקבלת ומתייחסים אליה ברצינות הראויה. כל הודעה שתתקבל יכול שתשמש לשיפור השרות, תועבר לגורם מטפל אחר, תישמר בשרת או תימחק עם טיפולה, הכל לפי החלטת החברה. מובהר בזאת כי עבור הודעה כאמור, החברה תהא רשאית להציג בפני צד ג' לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

4. גישה למידע ושינויו

אם ברצון הלקוח לעדכן נתונים אישיים כלשהם שמסר הלקוח באמצעות אתר זה, יעשה זאת באמצעות דף "מידע אישי" או בפניה אל החברה, באמצעות דף "צור קשר". החברה לא אחראית בכל דרך לאמת את נכונות פרטי המידע שנמסרים ע"י הלקוח. כאשר הדבר אפשרי באופן מעשי, אם החברה מקבלת הודעה על כך שנתונים אישיים כלשהם שנאספו באתר אינם נכונים, החברה תבצע את התיקונים המתאימים על בסיס המידע המעודכן הנמסר בדרך הנ"ל על ידי הלקוח שזהותו אומתה באמצעים סבירים.

 

5. מידע מזהה

מידע מזהה מתייחס לכל מידע שאותו מזין הלקוח כבר במעמד הרישום לשרות, כגון: שם, כתובת, טלפון, דואר אלקטרוני וכד’. במקרים רבים החברה נדרשת למידע זה על מנת לספק את השירות המבוקש. המידע המזהה שמספק הלקוח נתונה לחלוטין לשיקול דעת הלקוח. עם זאת, מתן שירותים מסוימים לא יתאפשר ללא קבלת מידע מינימאלי כגון כתובת דואר אלקטרוני.

 

6. מידע שאינו מזהה

מידע אודות החומרה והתוכנה במחשב שלך הנאסף באופן אוטומטי על-ידי תוכנת האתר. מידע זה עשוי לכלול בין היתר: כתובת IP, סוג הדפדפן, שמות תחומים, זמני גישה וכמות ותדירות ההודעות. מידע זה משמש את החברה להפעלת השירות, לשמירה על איכות השירות ולצורך סטטיסטיקה כללית לגבי השימוש באתר ובשרות. כמו אתרים רבים אחרים, גם החברה עושה שימוש בטכנולוגית ה"עוגיות" (cookies) כדי לאסוף מידע אודות השימוש של כל לקוח בשירות ועל מנת לוודא שהביקורים של הלקוח בו נטולי קשיים. "עוגייה" היא קובץ קטן הנשמר במחשב של הלקוח בזמן ביקורו באתר האינטרנט. "עוגיות" משמשות לאחסון מידע שאינו אישי, המשמש את החברה לניהול חוויית האינטרנט, דוגמת (אך לא רק) סוג הדפדפן בו משתמש הלקוח. "עוגייה" יכולה גם לאחסן מידע על העדפות הלקוח כדי להעניק חוויית אינטרנט בהתאמה אישית. ברוב סוגי הדפדפנים, באפשרות הלקוח למחוק את ההעוגיות מהדיסק הקשיח, לחסום את כל העוגיות או לקבל התרעה לפני שמתבצע שימוש בהן. במידה ותרצה ללמוד יותר על אפשרויות אלה, תוכל לעשות זאת בפנייתך להוראות השימוש בדפדפן בו הינך משתמש במסך "עזרה".

שים לב! ביטול התמיכה ב"עוגיות" תמנע מהאתר לתפקד כראוי, וייתכן שלא תאפשר שימוש במלוא התכונות והאפשרויות שבשרות.

כמו כן, החברה עושה שימוש ב"משואות אינטרנט" (web beacons) שהן מקטעים קטנים של קוד מחשב המסייעים לנהל את אתר האינטרנט ופעילות השרות, כמו למשל אך לא רק, למנות את מספר המבקרים באתר, הנרשמים והמשתמשים בשרות, שעות עומס וכו'. ,עוגיות" ו"משואות אינטרנט" מסייעות להבין כיצד משתמשים בשרות ומאפשרות לשפר את השירותים בעתיד.

 

7. אבטחת מידע

החברה מגנה על המידע הנאגר מפני גישה, שימוש או ללא הרשאה. החברה מאבטחת את המידע שהלקוח מספק או מידע המצטבר כתוצאה משימוש בשרות בשרתי החברה בסביבה בטוחה ומבוקרת, המוגנת מפני גישה, שימוש או חשיפה ללא הרשאה. החברה נוקטת באמצעים המתקדמים ביותר העומדים לרשותה, לאבטחת המידע הנאגר בשרתי החברה אודות הלקוח וההודעות המועברות אליו וממנו, על ידי אחסונם בשרתים מוגנים באמצעות סיסמאות ו"חומות אש" (firewall), ובאמצעות טכנולוגיות הצפנה מתקדמות במטרה לשמור עליו מפני גישה ללא הרשאה.

יחד עם זאת החברה אינה יכולה לאבטח את מערכות המידע ואבטחת התקשורת מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. בכדי להימנע מחדירה בלתי מורשית מומלץ ללקוח לשמור את שם המשתמש והסיסמה בסודיות ולא להעבירם לכל גורם אחר, לנקוט בכל אמצעי זהירות כדי להגן על הפרטים האישיים באינטרנט, לשנות את הסיסמאות לעתים קרובות, להשתמש בשילוב של אותיות ומספרים, לוודא שימוש בדפדפן מאובטח לגלישה באינטרנט ולמנוע גישה פיסית אל המחשב שברשות הלקוח ולהשתמש במוצרי חומרה ותוכנה המונעים גישה בלתי מורשית למחשב ו/או שימוש בלתי מורשה בחשבון של הלקוח. במקרה של שימוש בלתי מורשה יש לידע את החברה מידית ולנקות כל פעולה כדי להקטין את הפגיעה ולמנוע שימוש בלתי מורשה בעתיד.

מובהר בזאת ומוסכם על הלקוח, כי הלקוח נוטל על עצמו את מלוא הסיכון האבטחתי למידע מזהה ולמידע שאינו מזהה אשר הצטבר בשרתי החברה כתוצאה מהשימוש בשרות. על כן, החברה לא תשא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע שנשלח על ידי הלקוח או אליו, הנובע במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים ו/או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת החברה.

תנאים אלה הינם ביסוד ותנאי עיקרי לשימוש בשירות ולהתקשרות הצדדים.

 

8. שימוש במידע

הלקוח מסכים כי החברה תהא רשאית להשתמש במידע מזהה שמסר הלקוח במסגרת רישום לשרות וכן בכל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש של הלקוח על ידי התחקות אחר השימוש באתר, מידע שאינו מזהה, במקרים הבאים: (1) לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים לרבות מפרסמים ובלבד שמידע כאמור לא יזהה את הלקוח אישית באופן שמי; (2) ליצירת קשר עם הלקוח במקרה הצורך; (3) לצורך תחזוקת השירות שניתן על ידי האתר; (4) לצורך מעקב אחר הפעילות של הלקוח בשרות בכפוף להוראות הסכם זה ובכפוף לכל דין; (5) שליחת הודעות ועדכונים, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים על ידי החברה ו/או צדדים השלישיים.

החברה תהא רשאית להביא לידיעת הלקוח מידע וליצור קשר עם הלקוח, באמצעות: (1) הודעות פקס המועברות ישירות לכתובת הדואר האלקטרוני של הלקוח; (2) בהודעה אלקטרונית לתיבת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידי הלקוח; (3) לצג הטלפון הסלולארי של הלקוח, באמצעות שרות הודעות כתובות על צג הטלפון; (4) למכשיר הטלפון הנייד שברשות הלקוח ו/או לתיבת הדואר הקולית שלו; (5) בדואר לכתובת המען של הלקוח, ככל שפרטים אלו יימסרו על ידי הלקוח במעמד ההרשמה לשרות ו/או בכל דרך אחרת.

החברה שותפה לדאגת רבים בדבר בעיות איכות הסביבה ורואה בפרסום האינטרנטי חיסכון משמעותי בנייר, וכתוצאה מכך שיפור באיכות סביבתנו. אי לכך, מוסכם במפורש וכתנאי יסודי ברכישת השרות כי הסכמתו של הלקוח להכללת פרטיו במאגרי המידע למטרת קבלת חומר פרסומי דרך האתר, הינו בבסיס ההסכמה לשירות. העדר הסכמה לא תאפשר שימוש בשירות. ביטול ההסכמה בדיעבד, לקבל חומר פרסומי דרך האתר ו/או בקשה להימחק מהמאגר תבטלנה כאחד את המנוי לשרות. מובהר בזאת כי עצם הפסקת השימוש בשרות אינה מוחקת ממאגר הלקוחות ואינה גורמת כשלעצמה למחיקה מרשימת הדיוור. לשם מחיקה כאמור יש להפנות בקשה בכתב לחברה והלקוח יוסר מרשימת הדיוור ו/או ממאגר הלקוחות בהתאם לבקשתו.

 

9. שימוש בשרות Fax 2 Email

החברה אינה קוראת את תוכן ההודעות המתקבלות על ידי הלקוח, אלא כאשר פעולות מסוימות של עיבוד טכני וגישה להודעות נדרשות לצורך ניתוב ההודעה, מניעת או צמצום שיבושים בשרות או התאמת השרות לדרישות הרשת.

האתר משמש כמעביר טכני של התמסורת בלבד אשר מעביר, מקבל ושומר את ההודעות בשרתי החברה. החברה לא מעיינת, עורכת או חושפת את תוכן ההודעות אלא במקרים הבאים:

(1) הלקוח הפר תנאי שימוש באתר ו/או ביצע ו/או ניסה לבצע באמצעות האתר ו/או עשה פעולות שבניגוד לדין כלשהו. (2) גילויו של המידע נדרש מהחברה על פי דין, על פי צו או הוראה של רשות מוסמכת. (3) בכל הליך משפטי או חילוקי דעות באם יהיו בין הלקוח לבין החברה או בין הלקוח לבין צד שלישי כאשר החברה צד לאותו עניין או אינטרסים של החברה מושפעים ממנו. (4) לצורך הגנה על זכויותיה ו/או קניינה של החברה. (5) לצורך הגנה על שלום לקוחותיה של החברה ו/או שלום הציבור.

 

10. זכויות יוצרים

כל התכנים המוצגים באתר, לרבות, אך לא רק, מלל, תמונות, הסימנים המסחריים, השמות המסחריים, סימני השירות והסמלים (להלן: "סימנים מסחריים") המשמשים ומוצגים באתר אינטרנט זה הינם סימנים מסחריים רשומים ולא רשומים של החברה ורכושה הבלעדי. אין להעתיק או לפרסם תכנים מאתר זה בשום אופן ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של בחברה. כל הצגה או שימוש בסימנים מסחריים אלה מותנים בהסכמה מפורשת בכתב ומראש של החברה.הלקוח מאשר כי הובא לידיעתו שהפרת תנאי זה עלולה להביא לחברה נזקים ניכרים.

 

11. קישוריות של צדדים שלישיים

באתר החברה, בהודעות ועדכונים, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים מידי צדדים שלישיים, עשויות להיות קישוריות לאתרי אינטרנט המופעלים על ידי צדדים שלישיים. החברה אינה אחראית לתכנים המתפרסמים בהודעות אלו ותחת הקישורים האחרים ואינה יכולה לפקח באופן שוטף על איכות הפרסומים והקישורים ו/או מהותם. כל הסתמכות על ההודעות, פרסומות, הפניות לתכנים אצל צד שלישי, לרבות, אך לא רק, הפניה למנועי חיפוש, תעשה על אחריותו הבלעדית של הגולש. חברות אלו ואתרים אלו אינם פועלים לפי הצהרת פרטיות זו ואינם כפופים לה. בעת התחברות הלקוח לאתרי אינטרנט אחרים, אף באמצעות הקישוריות הנ"ל, הצהרת פרטיות זו וכללי הפרטיות אינם חלים עוד. מומלץ למבקרים לעיין במדיניות הפרטיות של כל אתר ואתר, לפני גילוי מידע כלשהו המאפשר זיהוי אישי. בכל מקרה האתר לא יהיה אחראי לביצוע מדיניות פרטיות של אתרים אחרים, אף אם היא הוצגה בהם.

 

12. עדכונים ושינויים

החברה עשויה לעדכן הצהרת פרטיות זו מדי פעם. כשתעשה זאת, ישתנה גם "תאריך העדכון" שבראש הצהרת הפרטיות. הצהרת הפרטיות תקפה למועד "תאריך העדכון" הנ"ל. הלקוח מוזמן לעיין בהצהרת פרטיות זו באופן תקופתי כדי לבדוק את תנאיה. השימוש בשירות מהווה את הסכמת הלקוח להצהרת פרטיות זו ולעדכונים שלה.

 

תקנון משחק טריוויה Fax2Email

תנאים כלליים:
1. הפקת המשחק נעשית על ידי חברת איי פי טלקום (להלן: "החברה"), מפעילת אתר Fax2Email (להלן: "האתר").
2. ההשתפות במשחק הטריוויה (להלן: "המשחק") מותרת לכל תושב ישראל בן 18 ומעלה(להלן: "המשתתף").
3. פעילות המשחק תחל ביום 1.9.2010 ותסתיים ביום 31.12.2010. החברה שומרת לעצמה את הזכות להמשיך או להפסיק את פעילות המשחק ולשנות את תנאיה ללא התראה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
4. הפרס לזוכה(להלן: "הפרס") - 100 ש"ח ללא ערך כספי במזומן ומיועדים למימוש באחד ממסלולי השירות המוצעים באתר בלבד.
5. השתתפות במשחק אסורה על עובדי החברה.


הוראות המשחק:
1. שאלות הטריוויה מורכבות מידע כללי, איכות הסביבה ושירות Fax2Email.
2. בכל משחק יוצגו 10 שאלות טריוויה בשיטה האמריקאית - 4 תשובות כאשר רק אחת מהן נכונה.
3. על המשתתף לענות 10 תשובות נכונות מתוך 10 שאלות. במקרה כזה, יוכרז המשתתף כזוכה בפרס.
4. במידה ובמהלך המשחק המשתתף יטעה בשאלה אחת, המשחק יסתיים.
5. לא קיימת הגבלה על מספר הניסיונות לזכייה על ידי המשתתף.

 

מימוש הפרס:
1. משתתף במשחק אשר זכה בפרס רשאי לממשו תוך שנה מיום זכייתו.
2. בכדי לממש את הפרס,  המשתתף יתבקש לבצע הרשמה לאתר הכוללת הזנת פרטים אישיים (שם, חברה, כתובת דוא"ל).
3. מימוש הפרס יתאפשר אך ורק לכתובת דוא"ל אחת ופעם אחת בלבד.
4. למשתתף שזכה ונירשם לאתר, עומדת הזכות לממש את הפרס על פי בחירתו מתוך מסלולי השירות המוצעים באתר, ובתנאי שרכש שירות באתר והציג את קוד הזכייה.

5. החברה תוסיף תוספת שירות של 100% לתקופת שירות  על השירותים שנכשו ע"י הזוכה עד גובה של 100 ש"ח.
6. במידה והזוכה יבחר לממש מסלול יקר מגובה הפרס, יתבקש להשלימו על חשבונו.
7. השימוש באתר מותנה בתנאי השימוש ואלה נלווים לתנאי תקנון המשחק.
8. החברה תהיה הפוסקת הבלעדית בכל הקשור למשחק ובכל שאלה ו\או תקלה ו\או בעיה אשר עשויים להתעורר במהלך הפעלת המשחק.